Web Hasylçy - Semalt syn

Soňky onýyllygyň dowamynda, internet esasly kärhanalar bilen bir hatarda onlaýn mazmunyň deňsiz-taýsyz ösüşine şaýat bolduk. Bu işleriň hemmesi, has köp mazmun döretmek we mahabat esasly kampaniýalary döretmek üçin ulanyp boljak köp peýdaly maglumatlary we mazmuny öndürýär. Emma, şeýle materiallary edinmek üçin zerur maglumatlary ýelmemek üçin web sahypalarynda ýüzlerçe iş sagadyny sarp etmeli bolarsyňyz. Bularyň hemmesinden soňam: ähmiýetsiz maglumatlar bilen gutararsyňyz, bu hem köne bolup biler. Ine, Web Hasylçy surata düşýär.

Web hasylyny, steroidlerdäki gyryjy bilen deňeşdirip bolar, sebäbi web sahypalaryndan maglumatlary göçürip alýar we ýerli derejede saklaýar. Bu tapawudy kesgitlemek mümkin däl diýen ýaly, şol bir wagtyň özünde dürli çeşmelerden köp sanly mazmun görnüşlerini döwmek ukyby barada aýdylanda has tanalýar. Bu, mahabat kampaniýalaryňyz üçin degişli maglumatlary we faýllary yzygiderli üpjün edip, has bäsdeşlik strategiýalaryny döredip biljekdigiňiz sebäpli ýaryşdan öňde durmaga mümkinçilik berýär.

Web hasyly näme üçin?

Arassa ulanyjy interfeýsini ulanmak aňsat, dürli goýmalarda gezmekde kynçylyk çekmersiňiz. Bu programmany ulananyňyzda ýokary öndürijilik derejesini üpjün etmek üçin uzak ýol geçer. Web sahypasyndan ýa-da URL-ler toplumyndan mazmun ýygnamaly bolsaňyz, ýönekeý bir gurnama we elýeterlilik aňsatlygy bilen hasam güýçlendirilýär, diňe täze bir taslama döredip, URL-leri penjirä goýuň we ýygnamaga basyň. Soňra programma, işlemek isleýän web sahypaňyzyň nusgasyny görmäge mümkinçilik berýän gurlan brauzeri işleder we nämäni çykarmalydygyny saýlap bilersiňiz. Şondan soň gural awtomatiki usulda ýerli ammarlara faýllary göçürip alar.

Web Hasylçy, mazmunyň nädip saklanjakdygyny kesgitlemäge mümkinçilik berýär, web sahypalaryndan tekst maglumatlary alýarsyňyz öýdýän, ony vergi bilen üýtgeýän üýtgeýänlere (CSV) ýa-da JSON iýmitine eksport etmek isleseňiz saýlap bilersiňiz. Başga bir tarapdan, wideo we suratlar ýaly media faýllaryny çykarýan bolsaňyz, olary gysylan faýllar ýa-da diňe çig formatlar hökmünde eksport edip bilersiňiz.

Web hasylynyň peýdasy

Adatça saýtlaryň sanyny çäklendirýän bu kategoriýadaky beýleki gurallardan tapawutlylykda, bir gezekde ýa-da göçürip alyp boljak faýllaryň sanynda işläp bilersiňiz: Web Hasylçy ömürlik tölegli programma üpjünçiligi. Diýmek, ygtyýarnamany diňe bir gezek satyn almaly bolarsyňyz we programma üpjünçiligini çäksiz işlemek üçin ulanyp bilersiňiz. Bu, täze ygtyýarnamalary satyn almak ýa-da dürli görnüşli gyryş işleri üçin başga bir gural almak üçin ulanylyp bilinjek pul tygşytlar.

Şeýle hem, programmanyň haýsydyr bir hyzmatyny hödürlemek üçin üçünji taraplara bil baglamaýandygyny bellemelidiris. Şeýlelik bilen, işiňiziň ygtybarly elindedigine we gözleg we marketing taslamalaryňyza hiç kimiň girip bilmejekdigine arkaýyn bolup bilersiňiz.

send email